Service
Gebruiksvoorwaarden

Toegang tot en gebruik van de Traject Foto.nl website wordt u aangeboden door SGSP onderhevig aan de volgende voorwaarden:

  • Door deze website te gebruiken gaat u akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze voorwaarden, welke onmiddellijk van kracht worden bij uw eerste gebruik van deze website.
  • SGSP heeft het recht deze voorwaarden op elk moment te wijzigen door deze wijzigingen online te publiceren. Raadpleeg deze voorwaarden regelmatig om er voor te zorgen dat u op de hoogte bent van mogelijke aanpassingen. Door deze website te blijven gebruiken nadat de voorwaarden zijn gewijzigd gaat u akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze aangepaste of gewijzigde voorwaarden.
  • Als een van deze voorwaarden strijdig blijkt te zijn met de wet, ongeldig of anders onafdwingbaar vanwege de wetten van enige staat of land waar deze voorwaarden bedoeld worden van kracht te zijn, dan zal deze voorwaarde binnen de jurisdictie waarin deze voorwaarde strijdig, ongeldig of onverenigbaar zijn ontbonden worden en worden verwijderd uit deze voorwaarden. De resterende voorwaarden blijven bestaan in hun volledige kracht en effect en blijven bindend en afdwingbaar.
Gebruik van Traject Foto.nl inhoud
Het is niet toegestaan om de inhoud van Traject Foto.nl te kopiëren, te verspreiden, te downloaden, op te slaan (in ieder medium), uit te zenden, publiekelijk te vertonen, of de inhoud van Traject Foto.nl te gebruiken voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijke en niet commerciële gebruik. U gaat er tevens mee akkoord om de inhoud van Traject Foto.nl niet over te nemen, aan te passen of van deze inhoud afgeleide werken te maken met uitzondering van uw eigen persoonlijke en niet commerciële gebruik. Ieder ander gebruik van de inhoud van Traject Foto.nl vereist vooraf schriftelijke toestemming van SGSP. U gaat akkoord om Traject Foto.nl uitsluitend te gebruiken voor wettelijk toegestane doeleinden, en op een manier welke niet de rechten van SGSP aantast. Alle copyright, merkrechten, ontwerprechten, patenten en andere intellectueleneigendomsrechten (geregistreerd en ongeregistreerd) in en op Traject Foto.nl en alle inhoud beschikbaar op de Traject Foto.nl website blijft toebehoren aan SGSP of de licentiehouders. De namen, afbeeldingen en logos welke SGSP of derden en hun producten en diensten identificeren zijn onderhevig aan copyright, merkrechten, ontwerprechten van SGSP en/of derden. Niets uit deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om opgevat te worden om enige licentie of recht op het copyright, merkrecht of ontwerprecht van SGSP of derden over te dragen.

Beperking van aansprakelijkheid
Alle inhoud van Traject Foto.nl wordt aangeboden "ZOALS HET IS" en op een "IS BESCHIKBAAR" basis zonder enige vertegenwoordiging of enige vorm van garantie (zowel geuit of geïmpliceerd door de wet) binnen de wettelijke grenzen, met inbegrip van geïmpliceerde garanties en toerijkende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, onaantastbaarheid, verenigbaarheid, veiligheid en correctheid. Onder geen enkele omstandigheid zal SGSP aansprakelijk zijn voor een van de volgende verliezen of schades (onafhankelijk van of deze verliezen zijn voorzien, voorzienbaar, bekend of anders): verlies van data; verlies van inkomsten of verwachte inkomsten; verlies van gunst; verlies van mogelijkheden; verlies van zaken of schade aan reputatie; verliezen geleden door derden; of iedere indirecte, gevolg, speciale of andere schade als gevolg van het gebruik van deze website onafhankelijk van contractuele verplichtingen. SGSP geeft geen garantie dat de functies welke inbegrepen zijn in deze website niet onderbroken worden of vrij zijn van fouten, dat fouten worden hersteld, of dat deze website of de server die deze website beschikbaar maakt vrij is van virussen of bugs.

Bijdragen aan Traject Foto.nl
Door het insturen van bijdragen (met inbegrip van ieder tekst, foto, afbeelding, video of audio bestand) aan Traject Foto.nl geeft u aan SGSP een eeuwigdurend, royaltyvrij, niet-exclusief, sub-licentieerbaar recht en licentie om deze bijdrage te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te veranderen, te publiceren, te vertalen, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, ten uitvoer te brengen, te vertonen of publiekelijk beschikbaar te maken, en alle copyright en publicatie rechten betreffende uw bijdrage wereldwijd uit te oefenen en/of uw bijdrage onderdeel uit te laten maken van ander werk in alle nu bekende of in de toekomst te ontwikkelen media voor de volledige duur van ieder recht dat van toepassing mag zijn op uw bijdrage. Copyright rechten van kracht op uw bijdrage blijven bij u liggen en deze toestemming is niet exclusief, u kunt dus uw bijdrage blijven gebruiken op elke manier en daarnaast anderen toestemming geven uw bijdrage te gebruiken. Normaliter vermelden wij uw naam bij uw bijdrage, tenzij u actief anders aangeeft. Als u niet akkoord gaat om SGSP bovenstaande rechten te geven wordt u verzocht uw bijdrage niet te versturen naar Traject Foto.nl.

Tevens geeft u door het versturen van uw bijdrage aan Traject Foto.nl de garantie dat uw bijdrage:
  • uw eigen originele werk is en dat u het recht heeft om dat werk beschikbaar te stellen aan SGSP voor alle bovenstaande doeleinden;
  • niet in strijd is met enige wet;
  • SGSP schadeloosstelt van alle juridische kosten, schade en andere uitgaven welke voor rekening mogen komen van SGSP als het gevolg van het door u verbreken van bovenstaande garanties.
SGSP behoudt zich het recht voor om iedere bijdrage te verwijderen, op elk tijdstip, voor elke rede. Breng u zelf of anderen niet in gevaar, neem geen onnodige risico's of overtreed geen enkele wet tijdens het creëren van inhoud welke u wilt delen met SGSP.

Links naar websites van derden
De Traject Foto.nl website kan links bevatten naar websites van derden. Deze links worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en SGSP is niet verantwoordelijk voor de inhoud, correctheid, geleverde diensten of geuite meningen via deze websites. Toegang tot en gebruik van deze websites blijft geheel voor uw eigen verantwoordelijkheid.

Linken naar deze website
SGSP geeft u een niet-overdraagbare, niet-exclusieve en royaltyvrije licentie om te linken naar deze website vooropgesteld dat u voldoet aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord bent met deze voorwaarden dient u niet de linken naar deze website. Wij hebben de voorkeur voor een link naar onze startpagina op www.trajectfoto.nl. Het is toegestaan te deeplinken naar alle (sub)pagina's van deze website, maar u mag niet direct linken naar afbeeldingen, video's of audio bestanden. Het is niet toegestaan om copyright en andere kennisgevingen op deze website te verwijderen of te verhullen. Tevens zult u niet de suggestie wekken dat SGSP uw website, organisatie, producten of diensten ondersteunt. U zult stoppen met het linken naar deze website wanneer SGSP u daarvoor de opdracht geeft.

Verbreken van deze voorwaarden
Als u er in faalt om bovenstaande voorwaarden te aanvaarden, en SGSP beschouwd deze gedragingen als ernstig en/of herhaaldelijk, dan heeft SGSP het recht om alle informatie die beschikbaar is te gebruiken om u te weerhouden van verdere misdragingen. Dit is met inbegrip van het informeren van derden zoals uw werkgever, school of provider over deze misdragingen. Het gebrek of de vertraging van SGSP om elk van de rechten uit deze gebruiksvoorwaarden uit te voeren of af te dingen verspeeld niet het recht van SGSP om deze rechten af te dingen.

SGSP
SGSP
Traject Foto.nl
13-03-2021
17578
4752